آغاز برگزاری دومین جشنوارۀ ملی قهرمان من

 

 

 
 

نشست خبری دومین دوره از جشنواره ملی قهرمان من دوشنبه 15 آذر ماه 1400 در مجتمع فرهنگی سرچشمه برگزار شد. در این نشست حسین شکاری به عنوان دبیر این جشنواره، محمد یقینی مدیرعامل مجمع ایران‌نوشت، مهدی یوسفوندی مدیر خانۀ خلاق و نوآوری تم برگزار شد.

این جشنواره در دو بخش حرفه‌ای و دانش‌آموزی برگزار می‌شود.