چشم انداز تم

خانه‌ی خلاق و نوآور تم بر آن است تا هر سال از بیست و چهار تیم در مراحل مختلف رشد و توسعه‌اش حمایت کند. این مراحل با حضور تیم‌های متخصص و شبکه‌های متعدد منتورینگ و سرمایه‌گذاری شکل خواهد گرفت و رشد و پویایی کسب‌وکار را سرعت خواهد بخشید.

مأموریت

خانه‌ی خلاق و نوآوری تم مأموریت دارد تا در مسیر خلق و توسعه‌ی کسب‌وکارهای خلاق و دانش‌بنیان، یک روند حمایتی_تسهیلگری را در پیش بگیرد. این روند بر اساس ترکیبی از آموزش، خدمات تخصصی و منتورینگ حرفه‌ای تدوین شده است. اهداف تم در مسیر رشد و توسعه‌ی زیرساخت‌ها و ابزارهای اکوسیستمی خلاق و نوآور در صنایع فرهنگی، با توجه ویژه به مخاطب کودک و نوجوان، تعریف شده است.

همکاران

پورتفوی استارتاپ‌های مستقر