فضای کار اشتراکی

توسعه زیرساخت، تعادل اجرایی، هم افزایی و اشتراک زنجیره دانش

امکانات فضای کار اشتراکی

آنچه در سردارید، پیش رویتان مجسم می شود.

اینترنت پرسرعت

چایی رایگان

کدپستی اختصاصی(توافقی)

سیستم ثبت ورود و خروج

اتاق جلسات

خدمات فکس و پرینت

عضو خانواده تم شوید

تعرفه امکانات فضای اشتراکی تم

عادی

فرهنگی

 • یک ماه

  اختصاصی
  هزار تومان 600 درماه
  • کدپستی اختصاصی(توافقی)
  • اتاق جلسه (6 ساعت در هفته)
  • اینترنت wifi و کابلی
  • سیستم ثبت ورود و خروج
  • خدمات فکس و پرینت
  • پذیرایی چای

  14 روز در ماه

  اشتراکی
  هزار تومان 350 درماه
  • اتاق جلسه (3 ساعت در هفته)
  • اینترنت wifi و کابلی
  • خدمات فکس و پرینت
  • پذیرایی چای

  10 روز در ماه

  اشتراکی
  هزار تومان 280 درماه
  • اتاق جلسه (2 ساعت در هفته)
  • اینترنت wifi و کابلی
  • خدمات فکس و پرینت
  • پذیرایی چای

  5 روز در ماه

  اشتراکی
  هزار تومان 180 درماه
  • اتاق جلسه (2 ساعت در هفته)
  • اینترنت wifi و کابلی
  • خدمات فکس و پرینت
  • پذیرایی چای
 • یک ماه

  اختصاصی
  هزار تومان 450 درماه
  • کدپستی اختصاصی(توافقی)
  • اتاق جلسه (6 ساعت در هفته)
  • اینترنت wifi و کابلی
  • سیستم ثبت ورود و خروج
  • خدمات فکس و پرینت
  • پذیرایی چای

  14 روز در ماه

  اشتراکی
  هزار تومان 280 درماه
  • اتاق جلسه (3 ساعت در هفته)
  • اینترنت wifi و کابلی
  • خدمات فکس و پرینت
  • پذیرایی چای

  10 روز در ماه

  اشتراکی
  هزار تومان 220 درماه
  • اتاق جلسه (2 ساعت در هفته)
  • اینترنت wifi و کابلی
  • خدمات فکس و پرینت
  • پذیرایی چای

  5 روز در ماه

  اشتراکی
  هزار تومان 150 درماه
  • اتاق جلسه (2 ساعت در هفته)
  • اینترنت wifi و کابلی
  • خدمات فکس و پرینت
  • پذیرایی چای