رویداد‌ها

رویداد هم‌دست

اولین دوره از سلسله‌رویدادهای تجاری‌سازی محتوای خانۀ خلاق تمدر حوزۀ محصولات فرهنگی و محتوامحور اولین رویداد تخصصی تیم‌سازی و  جذب افراد مستعد در خانۀ خلاق

Read More »